Ιστορία Β’ Λυκείου

Από την Αρχαιότητα στο Μεσαίωνα

1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη Συνθήκη του Βερντέν (565-843)
1. Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας (565-610)
         2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις
         3. Η εμφάνιση του Ισλάμ
         4. Οι Αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους
         5. Η Εικονομαχία
         6. Κοινωνία και οικονομία
         7. Σλάβοι και Βούλγαροι
         8. Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολίδων 

2. Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843-1054)
1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού κράτους (843-867)
         2. Οικονομία
         3. Κοινωνία
         4. Διοίκηση και νομοθεσία
         5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου 
         6. Οι διάδοχοι του Βασιλείου Β’ (1025-1054)
         7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας

3. Από το σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)
1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι( 1054-1081)
2.  Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών
        3. Η ανατολική πολιτική των Κομνηνών. Η εξάπλωση του Ισλάμ και η απώλεια της Μ. Ασίας
       4. Η Ιταλική και Βαλκανική πολιτική των Κομνηνών
       5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
       6. Κοινωνία και εξουσία στη Δυτική Ευρώπη
       7. Οι Σταυροφορίες