|

Κεφ. 1. 2.Η βασιλεία του Ηράκλειου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις.

Στόχοι                                           Ορισμοί Θέματα= αρχικά ήταν μετακινούμενες στρατιωτικές  μονάδες. Αργότερα, οι τοποθεσίες μόνιμης εγκατάστασης των στρατιωτικών μονάδων ονομάστηκαν θέματα και εξελίχθηκαν σε διοικητικές περιφέρειες, με ανώτερο διοικητή τον στρατηγό. Από τον 7ο αι αποτελούν τη βασική διοικητική διαίρεση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στρατιωτόπια = κτήματα…